>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
239940 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 19-03-2558 1
239938 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดทวยเทพ 19-03-2558 1
239936 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านยางกาญจน์ 19-03-2558 0
239932 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ประจำปี 2558 มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 19-03-2558 133
239930 ให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครางการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทางเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลาเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 19-03-2558 1
239929 ให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครางการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทางเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลาเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 19-03-2558 0
239928 ให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครางการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทางเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลาเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 19-03-2558 1
239927 ให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครางการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทางเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลาเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศติดตามฯ 19-03-2558 0
239926 ให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครางการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทางเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลาเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 19-03-2558 1
239925 ให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครางการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทางเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลาเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ 19-03-2558 1
239924 ให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครางการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทางเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลาเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 19-03-2558 136
239921 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 19-03-2558 1
239920 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 19-03-2558 0
239919 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 19-03-2558 1
239918 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศติดตามฯ 19-03-2558 0
239917 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 19-03-2558 0
239916 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ 19-03-2558 1
239915 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 19-03-2558 161
239914 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบางฉนาก 19-03-2558 0
239913 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสุวรรณโฆษิต 19-03-2558 1
239912 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบ่อล้อ 19-03-2558 1
239911 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดแดง 19-03-2558 1
239910 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางปรง 19-03-2558 0
239909 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านหนองนนทรี 19-03-2558 1
239907 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดโคกพิกุล 19-03-2558 1
239906 การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 19-03-2558 134
239905 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านท่าไทร 19-03-2558 1
239904 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 19-03-2558 151
239897 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดเกาะจาก 19-03-2558 0
239888 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดนาหมอบุญ 19-03-2558 1
พบ 30 / 10610 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3