>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
202012 โครงการอบรมปฏิบติการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 23-07-2557 202
202009 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทัศนาวลัย 22-07-2557 1
202008 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านชะอวด 22-07-2557 1
202007 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศติดตามฯ หัวไทร(เรือนประชาบาล) 22-07-2557 1
202006 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสระ 22-07-2557 1
202005 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดแดง 22-07-2557 1
202004 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสามัคยาราม 22-07-2557 1
202000 การประชุมเชิงวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 22-07-2557 156
201998 อบรมเรื่องการพัฒนาครูภาษาไทยสู่งานวิจัย คศ.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 22-07-2557 160
201996 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 22-07-2557 138
201977 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านท่าไทร 22-07-2557 1
201976 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดห้วยแหยง(ราษฎรภูเก็ตอุทิศ) 22-07-2557 1
201975 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านนางหลง 22-07-2557 1
201974 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสมควร 22-07-2557 1
201973 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดแหลม 22-07-2557 1
201972 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสุวรรณโฆษิต 22-07-2557 1
201971 การจัดสรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดป่าระกำ 22-07-2557 1
201970 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบ่อล้อ 22-07-2557 1
201969 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านบางน้อย 22-07-2557 1
201968 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดวังฆ้อง 22-07-2557 1
201967 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดหัวค่าย 22-07-2557 0
201966 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศติดตามฯ ราชประชานุเคราะห์ 22-07-2557 1
201965 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านควนเงิน 22-07-2557 1
201964 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทัศนาวลัย 22-07-2557 1
201963 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดควนชะลิก 22-07-2557 1
201962 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านห้วยหาร 22-07-2557 1
201961 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสระ 22-07-2557 1
201960 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านปากเชียร 22-07-2557 1
201941 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" กลุ่มอำนวยการ วิรัสยามณี 22-07-2557 0
201940 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" กลุ่มอำนวยการ ทิพย์กองลาสวิทยา 22-07-2557 1
พบ 30 / 4904 รายการ หน้า : 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช