>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
268898 การเบิกจ่ายเงนอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม (ตามรายชื่อร.ร.ที่แนบ) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ 29-09-2558 0
268897 การเบิกจ่ายเงนอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม (ตามรายชื่อร.ร.ที่แนบ) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จิรเศรษฐ์ 29-09-2558 1
268896 การเบิกจ่ายเงนอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม (ตามรายชื่อร.ร.ที่แนบ) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จิรวิทย์พิทยา 29-09-2558 0
268894 จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พณิชยการศักดิ์ศิลปิน 29-09-2558 0
268893 จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ปากพนังพณิชยการ 29-09-2558 0
268892 จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ 29-09-2558 1
268889 ขอเปลี่ยนแปลงรายการในสมุดประวัติและ ก.พ.7 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสว่างอารมณ์ 29-09-2558 1
268888 ขอเปลี่ยนแปลงรายการในสมุดประวัติและ ก.พ.7 กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดเขาลำปะ 29-09-2558 1
268887 ขอเปลี่ยนแปลงรายการในสมุดประวัติและ ก.พ.7 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านนา 29-09-2558 1
268886 ขอเปลี่ยนแปลงรายการในสมุดประวัติและ ก.พ.7 กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 29-09-2558 1
268882 ขอเปลี่ยนแปลงรายการในสมุดประวัติและ ก.พ.7 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเหนือคลอง 29-09-2558 1
268879 มอบหนังสือ “การ์ตูนวิทยาศาสตร์ Science Kid แก๊งป่วน ก๊วนวิทย์” กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 29-09-2558 146
268878 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2015” กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 29-09-2558 116
268870 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดนาหมอบุญ 28-09-2558 1
268869 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดจิกพนม 28-09-2558 1
268868 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่อนพิบูลย์ 28-09-2558 1
268864 คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 28-09-2558 214
268860 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดรักขิตวัน 28-09-2558 1
268859 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล หัวไทร(เรือนประชาบาล) 28-09-2558 1
268858 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดทาบทอง 28-09-2558 1
268857 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดจิกพนม 28-09-2558 1
268856 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่อนพิบูลย์ 28-09-2558 1
268855 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนชิง 28-09-2558 1
268843 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดเขาลำปะ 28-09-2558 1
268842 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดเทพนมเชือด 28-09-2558 1
268841 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 28-09-2558 1
268840 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสามัคยาราม 28-09-2558 1
268839 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดป่าระกำเหนือ 28-09-2558 1
268838 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดนาหมอบุญ 28-09-2558 1
268837 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพ 28-09-2558 1
พบ 30 / 10877 รายการ หน้า : 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3