>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
208350 ส่งคำสั่งเพิ่มเติม การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม) กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านควนมิตร 26-08-2557 1
208348 ส่งคำสั่งเพิ่มเติม การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม) กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านนางหลง 26-08-2557 1
208347 ส่งคำสั่งเพิ่มเติม การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม) กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนพิบูลสงคราม 26-08-2557 0
208345 ส่งคำสั่งเพิ่มเติม การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม) กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดศรีสุวรรณาราม 26-08-2557 1
208344 ส่งคำสั่งเพิ่มเติม การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม) กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบางคุระ 26-08-2557 1
208342 ส่งคำสั่งเพิ่มเติม การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม) กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดปากแพรก 26-08-2557 0
208340 ส่งคำสั่งเพิ่มเติม การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม) กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสระ 26-08-2557 0
208339 ส่งคำสั่งเพิ่มเติม การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม) กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดปากบางท่าพญา 26-08-2557 0
208244 คัดเลือกครูประชุมวิชาการระดับชาติ "การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน" (พี่วิเชียร) กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 25-08-2557 0
208243 จำนวนนักเรียน ส่ง ศน.อภัย ตรีเภรี กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 25-08-2557 0
208237 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านอายเลา 25-08-2557 1
208210 การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 25-08-2557 200
208168 รายการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรุ้ศิลปะฉบับสมบูรณ์ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 25-08-2557 148
208131 .ให้น้องติ้ว 2 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25-08-2557 0
208130 ส่งตารางการแข่งขันทักษะวิชาการและแบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 25-08-2557 189
208123 ทดสอบ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 25-08-2557 0
208106 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 25-08-2557 189
208104 ให้น้องติว กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25-08-2557 0
208067 การรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic monitoring and evaluation : e-MES) ปีงบประมาณ 2557 กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 25-08-2557 232
208066 รายงานข้อมูลคุณภาพการศึกษาด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มีคุณธรรม จริยธรรม) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 25-08-2557 213
208047 ส่งพี่มล กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มอำนวยการ 25-08-2557 0
208043 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางวัง 25-08-2557 1
208042 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 25-08-2557 149
208041 จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ สำหรับบริหารจัดการรถยนต์กระบะรับ - ส่งนักเรียน เพิ่มเติม กลุ่มนโยบายและแผน วัดบางศาลา 25-08-2557 1
208018 การเข้าร่วม พิธีเปิด-พิธีปิดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 25-08-2557 182
207997 ส่งคำสั่งอนุกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี(คุณจิราณี , คุณจิราพร) กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 24-08-2557 1
207996 ส่งคำสั่งอนุกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินการศึกษาปฐมวัย(ศน.วันทนา) กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 24-08-2557 0
207995 ส่งคำสั่งอนุกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา(ศน.สมชาย) กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 24-08-2557 0
207994 ส่งคำสั่งอนุกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินการศึกษาพิเศษเรียนร่วม(ศน.เนตรหทัย) กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 24-08-2557 0
207992 ส่งคำสั่งอนุกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ(ศน.มานิตย์ , ศน.บุญนาค) กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 24-08-2557 0
พบ 30 / 6954 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช