>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
197165 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดกาโห่ใต้ 23-06-2557 1
197164 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านกุมแป 23-06-2557 1
197163 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดปากควน 23-06-2557 1
197162 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านทุ่งใคร 23-06-2557 1
197161 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านหนองหิน 23-06-2557 1
197160 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านตรอกแค 23-06-2557 1
197159 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดหนองจิก 23-06-2557 1
197158 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านขอนหาด 23-06-2557 1
197155 ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 23-06-2557 155
197144 ส่งให้พี่เกสร การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 23-06-2557 1
197118 โครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 84 พรรษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 23-06-2557 1
197116 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเขาน้อย 23-06-2557 1
197113 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดกาญจนาราม 23-06-2557 1
197108 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเขาน้อย 23-06-2557 1
197106 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดกาญจนาราม 23-06-2557 1
197085 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (๓๖โรง สมศ.ไม่รับรองรายชื่อในตาราง) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 22-06-2557 176
197084 ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ตามรายชื่อแนบท้าย) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 22-06-2557 161
197083 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในวันที่ 2-4กค2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 22-06-2557 211
197082 ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับรองคุณภาพภายนอกรอบสามเพื่อเตรียมรับการประเมินซ้ำ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านหนองบัว 22-06-2557 1
197081 ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับรองคุณภาพภายนอกรอบสามเพื่อเตรียมรับการประเมินซ้ำ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดเกาะจาก 22-06-2557 1
197080 ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับรองคุณภาพภายนอกรอบสามเพื่อเตรียมรับการประเมินซ้ำ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านบางน้อย 22-06-2557 1
197079 ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับรองคุณภาพภายนอกรอบสามเพื่อเตรียมรับการประเมินซ้ำ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านตูล 22-06-2557 1
197078 ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับรองคุณภาพภายนอกรอบสามเพื่อเตรียมรับการประเมินซ้ำ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านหัวไทร 22-06-2557 1
197077 ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับรองคุณภาพภายนอกรอบสามเพื่อเตรียมรับการประเมินซ้ำ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสองพี่น้อง 22-06-2557 1
197076 เชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับรองคุณภาพภายนอกรอบสามเพื่อเตรียมรับการประเมินซ้ำ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนพิบูลสงคราม 22-06-2557 1
197075 ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับรองคุณภาพภายนอกรอบสามเพื่อเตรียมรับการประเมินซ้ำ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านทุ่งใหญ่ 22-06-2557 1
197074 ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับรองคุณภาพภายนอกรอบสามเพื่อเตรียมรับการประเมินซ้ำ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านลานนา 22-06-2557 2
197073 ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับรองคุณภาพภายนอกรอบสามเพื่อเตรียมรับการประเมินซ้ำ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านชะอวด 22-06-2557 1
197072 ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับรองคุณภาพภายนอกรอบสามเพื่อเตรียมรับการประเมินซ้ำ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดหนองจิก 22-06-2557 1
197071 ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับรองคุณภาพภายนอกรอบสามเพื่อเตรียมรับการประเมินซ้ำ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านขอนหาด 22-06-2557 1
พบ 30 / 10535 รายการ หน้า : 1234567891011121314151617181920212223242526272829 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช