>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
233640 การจัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อขอใช้งบกลาง กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ไพศาลศึกษา 05-02-2558 1
233639 การจัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อขอใช้งบกลาง กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บำรุงวิทยา 05-02-2558 1
233638 การจัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อขอใช้งบกลาง กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลเพชรทวี 05-02-2558 1
233637 การจัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อขอใช้งบกลาง กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ราษฎร์นิยมวิทยา 05-02-2558 1
233636 การจัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อขอใช้งบกลาง กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลกานต์สินี 05-02-2558 0
233635 การจัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อขอใช้งบกลาง กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพรธิรา 05-02-2558 1
233634 การจัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อขอใช้งบกลาง กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หลวงครูวิทยา 05-02-2558 1
233633 การจัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อขอใช้งบกลาง กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลเปรมฤทัยศึกษา 05-02-2558 1
233632 การจัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อขอใช้งบกลาง กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพลพันธ์ 05-02-2558 0
233631 การจัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อขอใช้งบกลาง กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ปากพนังพณิชยการ 05-02-2558 0
233630 การจัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อขอใช้งบกลาง กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สหมิตรวิทยา 05-02-2558 0
233629 การจัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อขอใช้งบกลาง กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลภูมิสถิตย์วิทยา 05-02-2558 1
233628 การจัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อขอใช้งบกลาง กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แพทยกิจพิทยา 05-02-2558 0
233627 การจัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อขอใช้งบกลาง กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ 05-02-2558 1
233626 การจัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อขอใช้งบกลาง กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จิรเศรษฐ์ 05-02-2558 0
233622 จัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 05-02-2558 181
233509 อนุญาตให้พานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดรามแก้ว 04-02-2558 1
233501 อนุญาตให้พานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดเนกขัมมาราม 04-02-2558 1
233499 อนุญาตให้พานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดสว่างอารมณ์ 04-02-2558 1
233498 อนุญาตให้พานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดฉิมหลา 04-02-2558 1
233486 การจัดกิจกรรมแข่งขัน Crossword Amah คำคม ซูโดกุ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 04-02-2558 138
233473 ส่งให้นภาพรจากพี่มีน กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 04-02-2558 0
233435 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 และการประเมิน โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสมควร 03-02-2558 1
233434 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 และการประเมิน โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดธงทอง 03-02-2558 1
233433 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 และการประเมิน โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบ่อโพง 03-02-2558 1
233432 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 และการประเมิน โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านเกาะสุด 03-02-2558 1
233431 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 และการประเมิน โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ หัวไทร(เรือนประชาบาล) 03-02-2558 1
233430 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 และการประเมิน โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านโก้งโค้ง 03-02-2558 1
233429 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 และการประเมิน โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านแสงวิมาน 03-02-2558 0
233428 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 และการประเมิน โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านกลอง 03-02-2558 2
พบ 30 / 7347 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122232425 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3