>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
303830 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะ ณ วัดนาทวี กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 15-06-2559 0
303829 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะ ณ วัดนาทวี กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 15-06-2559 1
303828 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะ ณ วัดนาทวี กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 15-06-2559 0
303827 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะ ณ วัดนาทวี กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 15-06-2559 1
303826 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะ ณ วัดนาทวี กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 15-06-2559 0
303825 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะ ณ วัดนาทวี กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 15-06-2559 1
303824 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 15-06-2559 168
303761 การแข่งขัน "ฟุตซอลนักเรียน สพป.นศ.3 คัพ ครั้งที่ 1" ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 15-06-2559 134
303755 อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล หัวไทร(เรือนประชาบาล) 15-06-2559 1
303741 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านชะอวด 15-06-2559 1
303736 ไก่ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 15-06-2559 1
303722 ไก่ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 15-06-2559 1
303695 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 15-06-2559 249
303669 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอย้ายสับเปลี่ยน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดแดง 15-06-2559 1
303668 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอย้ายสับเปลี่ยน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดชมพูประดิษฐ์ 15-06-2559 1
303650 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ด้านสุขภาพ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 15-06-2559 205
303643 การนำเอกสารแบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สู่การปฏิบัติ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 15-06-2559 206
303640 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 15-06-2559 233
303639 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557 (ปรับปรุง Link ใหม่) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 15-06-2559 225
303638 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา รู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ ตามมติคณะรัฐมนตรี ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นศ.3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 15-06-2559 172
303632 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 14-06-2559 139
303631 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 14-06-2559 196
303627 อนุญาตไปต่าประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดศรีสุวรรณาราม 14-06-2559 1
303613 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559 กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 14-06-2559 0
303593 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา รู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ ฯ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 14-06-2559 176
303591 การจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาแกนนำทางการแนะแนว กลุ่มอำนวยการ วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 14-06-2559 1
303578 ใหม่ จากปูถึงพี่พัช กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 14-06-2559 0
303284 การแก้ไขข้อมูลดอ้ยโอกาสและรายได้ ผ่านระบบ DMC 59 กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 13-06-2559 209
303278 ส่งข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2559 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 13-06-2559 168
303273 การจัดสรรงบประมาณปี2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน วัดถลุงทอง 13-06-2559 1
พบ 30 / 13788 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3