>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
219250 ครูดีไม่มีอบายมุข ส่ง น้องชนะวิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดโคกมะม่วง 12-11-2557 1
219249 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านชะอวด 12-11-2557 1
219248 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ร่อนพิบูลย์ 12-11-2557 1
219247 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชนะวิทยา 12-11-2557 0
219246 การรับสมัครโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 12-11-2557 178
219245 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ปากพนังพณิชยการ 12-11-2557 0
219244 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศติดตามฯ หัวไทร(เรือนประชาบาล) 12-11-2557 1
219243 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านปากเชียร 12-11-2557 1
219242 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเก่วดีนครศรีี ฯ เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทิพย์กองลาสวิทยา 12-11-2557 1
219241 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเก่วดีนครศรีี ฯ เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ โคกครามพิชากร 12-11-2557 0
219240 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเก่วดีนครศรีี ฯ เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ มัธยมวีรศิลปิน 12-11-2557 0
219239 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเก่วดีนครศรีี ฯ เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ดรุณศึกษา 12-11-2557 1
219238 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเก่วดีนครศรีี ฯ เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ร่อนพิบูลย์วิทยา 12-11-2557 1
219237 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเก่วดีนครศรีี ฯ เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชนะวิทยา 12-11-2557 1
219236 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเก่วดีนครศรีี ฯ เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชะอวดวิทยา 12-11-2557 1
219235 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเก่วดีนครศรีี ฯ เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ มัธยมศักดิ์ศิลปิน 12-11-2557 0
219234 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเก่วดีนครศรีี ฯ เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บำรุงวิทยา 12-11-2557 0
219233 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเก่วดีนครศรีี ฯ เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลเพชรทวี 12-11-2557 1
219232 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเก่วดีนครศรีี ฯ เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ราษฎร์นิยมวิทยา 12-11-2557 0
219231 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเก่วดีนครศรีี ฯ เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ หลวงครูวิทยา 12-11-2557 1
219230 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเก่วดีนครศรีี ฯ เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลพลพันธ์ 12-11-2557 1
219229 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเก่วดีนครศรีี ฯ เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ สหมิตรวิทยา 12-11-2557 0
219228 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเก่วดีนครศรีี ฯ เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลภูมิสถิตย์วิทยา 12-11-2557 0
219227 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเก่วดีนครศรีี ฯ เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ แพทยกิจพิทยา 12-11-2557 0
219226 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเก่วดีนครศรีี ฯ เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 12-11-2557 230
219220 จัดสรรงบประมาณปี2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 12-11-2557 152
219219 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเ ขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน ชุมชนวัดเขาลำปะ 12-11-2557 1
219218 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเ ขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน ร่อนพิบูลย์ 12-11-2557 1
219217 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเ ขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน วัดรักขิตวัน 12-11-2557 1
219216 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเ ขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน วัดจิกพนม 12-11-2557 1
พบ 30 / 4364 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3