>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
285168 น้องบี กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดสมควร 28-01-2559 1
285158 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก สำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านคงคาล้อม 28-01-2559 1
285157 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก สำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ชุมชนวัดเกาะเพชร 28-01-2559 1
285156 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก สำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านปากเชียร 28-01-2559 1
285155 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก สำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดสามัคยาราม 28-01-2559 1
285154 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก สำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านควนเงิน 28-01-2559 1
285153 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก สำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดวัวหลุง 28-01-2559 1
285152 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก สำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านห้วยหาร 28-01-2559 1
285151 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก สำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านกลอง 28-01-2559 1
285150 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก สำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดปลายสระ 28-01-2559 1
285147 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก สำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดปากควน 28-01-2559 1
285144 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก สำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา หัวไทร(เรือนประชาบาล) 28-01-2559 1
285142 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก สำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านทุ่งใหญ่ 28-01-2559 1
285141 ส่งป้าญา สลิปกรุงไทย กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 28-01-2559 1
285140 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก สำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านน้ำบ่อ 28-01-2559 1
285118 ให้น้อง กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 28-01-2559 1
285091 การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 27-01-2559 177
285085 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสามัคยาราม 27-01-2559 1
285084 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านน้ำบ่อ 27-01-2559 1
285083 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนมิตร 27-01-2559 1
285081 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านห้วยหาร 27-01-2559 1
285077 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านวังหอน 27-01-2559 1
285075 การสำรวจข้อมูลผู้พิการในระบบประกันสังคม กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านหนองหิน 27-01-2559 1
285074 แจ้งเข้าประกันสังคม กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านวังหอน 27-01-2559 1
285056 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปากเชียร 27-01-2559 1
285054 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบางด้วน 27-01-2559 1
285051 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดเกาะเพชร 27-01-2559 1
285050 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งไม้ไผ่ 27-01-2559 1
285043 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนหนองหงส์ 27-01-2559 1
285040 ขอเชิญประชุม (บัญชีรายช่ือโรงเรียนเข้าร่วมประชุม) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 27-01-2559 180
พบ 30 / 8704 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3