>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
306792 ข้าราชการครูช่วยราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม 01-07-2559 1
306791 อบรมปฐมวัย ให้แป้ว กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 01-07-2559 0
306778 การให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาช่วยราชการเป็นการชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านท่าเจริญ 30-06-2559 1
306775 การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษภายใต้โครงการสร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ ๓ ระดับภูมิภาค กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 30-06-2559 153
306772 ส่งใบสมัครเข้าถือศีลและปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านท่าเจริญ 30-06-2559 1
306769 กำหนดการประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต ในอำเภอหัวไทร กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดหัวค่าย 30-06-2559 1
306768 กำหนดการประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต ในอำเภอหัวไทร กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านบางโหนด 30-06-2559 1
306767 กำหนดการประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต ในอำเภอหัวไทร กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดแหลม 30-06-2559 1
306766 กำหนดการประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต ในอำเภอหัวไทร กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านหน้าศาล 30-06-2559 1
306765 กำหนดการประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต ในอำเภอหัวไทร กลุ่มนิเทศติดตามฯ หัวไทร(เรือนประชาบาล) 30-06-2559 1
306755 ผลการคัดเลือกผู้แทนผู็ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดเกาะจาก 30-06-2559 1
306753 การอบรมการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับฝึกอบรมผู้จะเป็นกรรมกทารสอบสวน(ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.)และกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 30-06-2559 174
306750 ให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมด่วน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านห้วยหาร 30-06-2559 1
306749 ให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมด่วน กลุ่มบริหารงานบุคคล หัวไทร(เรือนประชาบาล) 30-06-2559 1
306738 การรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัด (ครูกีรติ จินตนธรรม) กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านบางเนียน 30-06-2559 1
306725 แจ้งเปลี่ยนตารางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านห้วยไม้แก่น 30-06-2559 2
306724 แจ้งเปลี่ยนตารางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดเขาน้อย 30-06-2559 1
306723 แจ้งเปลี่ยนตารางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดทุ่งหล่อ 30-06-2559 1
306722 แจ้งเปลี่ยนตารางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดโคกคราม 30-06-2559 1
306720 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นประชาคมอาเซียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice ตามโครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมวีรศิลปิน 30-06-2559 1
306719 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นประชาคมอาเซียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice ตามโครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดรุณศึกษา 30-06-2559 1
306718 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นประชาคมอาเซียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice ตามโครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่อนพิบูลย์วิทยา 30-06-2559 1
306717 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นประชาคมอาเซียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice ตามโครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชนะวิทยา 30-06-2559 1
306716 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นประชาคมอาเซียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice ตามโครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชะอวดวิทยา 30-06-2559 1
306715 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นประชาคมอาเซียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice ตามโครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บำรุงวิทยา 30-06-2559 1
306714 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นประชาคมอาเซียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice ตามโครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลเพชรทวี 30-06-2559 1
306713 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นประชาคมอาเซียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice ตามโครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ราษฎร์นิยมวิทยา 30-06-2559 1
306712 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นประชาคมอาเซียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice ตามโครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หลวงครูวิทยา 30-06-2559 1
306711 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นประชาคมอาเซียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice ตามโครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แพทยกิจพิทยา 30-06-2559 1
306709 ดารหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ทุกโรงเรียน 30-06-2559 228
พบ 30 / 14549 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
เกษร เพ็ชรหนูน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นศ.3
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3