>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
200478 กาอบรมเชิงปฏิบัติการทำแบบวัดรายตัวชี้วัด กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลแพทยกิจพิทยา 10-07-2557 1
200477 กาอบรมเชิงปฏิบัติการทำแบบวัดรายตัวชี้วัด กลุ่มนิเทศติดตามฯ แพทยกิจพิทยา 10-07-2557 0
200476 กาอบรมเชิงปฏิบัติการทำแบบวัดรายตัวชี้วัด กลุ่มนิเทศติดตามฯ เทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ 10-07-2557 0
200475 กาอบรมเชิงปฏิบัติการทำแบบวัดรายตัวชี้วัด กลุ่มนิเทศติดตามฯ จิรเศรษฐ์ 10-07-2557 0
200474 กาอบรมเชิงปฏิบัติการทำแบบวัดรายตัวชี้วัด กลุ่มนิเทศติดตามฯ จิรวิทย์พิทยา 10-07-2557 0
200473 การอบรมเชิงปฏิบัติการทำแบบวัดรายตัวชีัี้วัด กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 10-07-2557 193
200411 การแข่งขันกีฬา “สพฐ.-เอพี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๐” กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านทุ่งใคร 10-07-2557 1
200364 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๓๐%) กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 09-07-2557 233
200363 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๑ กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 09-07-2557 229
200357 ส่งพี่ษร ทะเบียนลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 09-07-2557 1
200356 ขอเชิญเฝ้ารับ - ส่ง เสด็จฯ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 09-07-2557 189
200354 ส่งประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิขาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพือรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗(ฉบับสมบูรณ์) กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 09-07-2557 175
200351 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 09-07-2557 1
200349 ส่งประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิขาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพือรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 09-07-2557 127
200348 การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 09-07-2557 239
200346 แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 09-07-2557 0
200345 แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 09-07-2557 0
200344 แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 09-07-2557 1
200343 แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 09-07-2557 0
200342 แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 09-07-2557 1
200341 แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 09-07-2557 0
200340 แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มอำนวยการ 09-07-2557 0
200335 ขอเชิญร่วมประกวดเล่านิทาน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้้งที่ 9 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 09-07-2557 133
200334 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมีชัยพัฒนา กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 09-07-2557 126
200287 ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 08-07-2557 152
200286 การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาผ่านกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2557 กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 08-07-2557 181
200285 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้าน ๑,๒ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านห้วยไม้แก่น 08-07-2557 0
200284 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้าน ๑,๒ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสุวรรณโฆษิต 08-07-2557 1
200283 นักเรียนไทยสุขภาพดี กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 08-07-2557 0
200282 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้าน ๑,๒ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านแสงวิมาน 08-07-2557 1
พบ 30 / 4919 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช