>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
265016 อ่านออกเขียนได้ กลุ่มนโยบายและแผน บ้านเกาะทวด 01-09-2558 0
265015 อ่านออกเขียนได้ กลุ่มนโยบายและแผน วัดดอนรักษา 01-09-2558 0
264997 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 01-09-2558 89
264996 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 01-09-2558 81
264993 การรายงานผลการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 01-09-2558 104
264971 การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 01-09-2558 102
264969 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูตามระดับความสามารถจากการประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระยะที่ ๑ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 01-09-2558 99
264968 แผนการจัดชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2559-2560 กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 01-09-2558 116
264829 การจัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 01-09-2558 139
264827 การจัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 01-09-2558 0
264826 การจัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 01-09-2558 0
264825 การจัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 01-09-2558 1
264824 การจัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 01-09-2558 0
264823 การจัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 01-09-2558 1
264822 การจัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 01-09-2558 0
264821 การจัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 01-09-2558 1
264777 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 11 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 31-08-2558 118
264771 ขอความอนุเคราะห์โครงการ "โรบินสันสานฝันให้น้อง : 88 ฝัน 88 โรงเรียน" กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 31-08-2558 107
264770 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน งานเปิดโลก ฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 31-08-2558 118
264768 การรับสมัครนักเรียนทุกยุวพัฒน์-สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 31-08-2558 101
264740 การอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 31-08-2558 118
264739 คู่มือการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 31-08-2558 105
264738 ส่งตารางการแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน ฯ และเปลี่ยนแปลงคำสั่งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 31-08-2558 0
264737 ส่งตารางการแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน ฯ และเปลี่ยนแปลงคำสั่งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 31-08-2558 0
264734 ส่งตารางการแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน ฯ และเปลี่ยนแปลงคำสั่งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 31-08-2558 118
264726 การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 31-08-2558 125
264725 ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบน่ิงร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2558 กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 31-08-2558 121
264720 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอื้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน จำนวน 33 โรงเรียนดังแนบ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 31-08-2558 123
264695 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านบางมูลนาก 31-08-2558 1
264694 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม 31-08-2558 1
พบ 30 / 9571 รายการ หน้า : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3