>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
247401 ขอเชิญเป็นวิทยากร กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านหัวปอ 02-06-2558 1
247400 ขอเชิญเป็นวิทยากร กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดเหมก 02-06-2558 1
247399 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทัศนาวลัย 02-06-2558 1
247398 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดเกาะเพชร 02-06-2558 1
247397 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสุวรรณโฆษิต 02-06-2558 1
247396 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านกลอง 02-06-2558 0
247395 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านตรอกแค 02-06-2558 0
247394 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนเถียะ 02-06-2558 1
247393 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต.ช.ด.บ้านท่าข้าม 02-06-2558 0
247392 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล เขาพระทอง 02-06-2558 0
247391 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนเงิน 02-06-2558 1
247390 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งใหญ่ 02-06-2558 1
247389 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านชะอวด 02-06-2558 1
247342 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดโคกมะม่วง 02-06-2558 1
247340 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสมควร 02-06-2558 1
247336 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดหนา 02-06-2558 0
247335 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดไม้เสียบ 02-06-2558 0
247334 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านลานนา 02-06-2558 1
247333 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดเขาลำปะ 02-06-2558 1
247332 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดท่าเสม็ด 02-06-2558 0
247325 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดหัวค่าย 02-06-2558 1
247324 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนพิบูลสงคราม 02-06-2558 1
247295 k กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 02-06-2558 0
247269 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านลำหัก 02-06-2558 1
247214 โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาสีขาว/โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 02-06-2558 120
247206 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมิถุนายน 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สกุลรัตน์วิทยา 02-06-2558 1
247205 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมิถุนายน 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน วิรัสยามณี 02-06-2558 0
247204 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมิถุนายน 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ทิพย์กองลาสวิทยา 02-06-2558 2
247203 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมิถุนายน 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โคกครามพิชากร 02-06-2558 1
247202 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมิถุนายน 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นาคคามพิทยา 02-06-2558 1
พบ 30 / 10756 รายการ หน้า : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3