>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
221696 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ แพทยกิจพิทยา 27-11-2557 0
221695 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ เทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ 27-11-2557 0
221694 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ จิรเศรษฐ์ 27-11-2557 0
221693 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ จิรวิทย์พิทยา 27-11-2557 0
221692 การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินรางวัลให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.นศ.3 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่ (เพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 27-11-2557 55
221691 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านหัวไทร 27-11-2557 0
221690 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปากเชียร 27-11-2557 1
221689 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล หัวไทร(เรือนประชาบาล) 27-11-2557 1
221688 ส่งข้อมูลให้รองสุมล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 27-11-2557 1
221687 (ประะานกลุ่มเครือข่าย 12 กลุ่ม) การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 27-11-2557 55
221686 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระโพธิ์ 27-11-2557 0
221685 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านพรุบัว 27-11-2557 0
221684 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 27-11-2557 0
221683 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านชะอวด 27-11-2557 1
221682 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่อนพิบูลย์ 27-11-2557 0
221681 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านลำหัก 27-11-2557 0
221680 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดอู่แก้ว 27-11-2557 0
221679 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดปากระวะ 27-11-2557 0
221678 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดวัวหลุง 27-11-2557 0
221677 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดป่าระกำ 27-11-2557 0
221676 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนหนองหงส์ 27-11-2557 0
221658 โครงการจัดประกวดขับร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 27-11-2557 66
221656 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านชะอวด 27-11-2557 1
221648 ด่วนที่สุด การสมัครสอบนักเรียนเก่งดีนครศรีฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 26-11-2557 106
221647 ส่งรายชื่ิิิอครูโครงการพัฒนาครููหลักสูตรการบูรณาการคุุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้้ เพื่อ่ส่่่งเสริมค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดนาหมอบุญ 26-11-2557 0
221646 ส่งรายชื่ิิิอครูโครงการพัฒนาครููหลักสูตรการบูรณาการคุุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้้ เพื่อ่ส่่่งเสริมค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระ 26-11-2557 1
221628 ส่งรายชื่อครูโครงการพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปากเชียร 26-11-2557 1
221627 ส่งรายชื่อครูโครงการพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านห้วยหาร 26-11-2557 1
221625 ส่งรายชื่อครูโครงการพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ กลุ่มบริหารงานบุคคล หัวไทร(เรือนประชาบาล) 26-11-2557 1
221624 ส่งรายชื่อครูโครงการพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านชะอวด 26-11-2557 1
พบ 30 / 4347 รายการ หน้า : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3