>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
187942 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บำรุงวิทยา 11-04-2557 1
187941 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลเพชรทวี 11-04-2557 1
187940 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ราษฎร์นิยมวิทยา 11-04-2557 1
187939 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลกานต์สินี 11-04-2557 0
187938 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพรธิรา 11-04-2557 1
187937 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หลวงครูวิทยา 11-04-2557 1
187936 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลหลวงครูวิทยา 11-04-2557 0
187935 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลเปรมฤทัยศึกษา 11-04-2557 1
187934 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพลพันธ์ 11-04-2557 0
187933 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ปากพนังพณิชยการ 11-04-2557 0
187932 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สหมิตรวิทยา 11-04-2557 0
187931 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลภูมิสถิตย์วิทยา 11-04-2557 1
187930 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลชุมสุข 11-04-2557 0
187929 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลแพทยกิจพิทยา 11-04-2557 1
187928 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แพทยกิจพิทยา 11-04-2557 0
187927 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ 11-04-2557 0
187926 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จิรเศรษฐ์ 11-04-2557 0
187925 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จิรวิทย์พิทยา 11-04-2557 0
187916 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที 1-2 โรงเรียนขยายโอกาสโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557( กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 11-04-2557 103
187904 การประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านคำนวณ (Numeracy) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 11-04-2557 163
187901 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 10-04-2557 97
187890 ให้พี่เกษร กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 10-04-2557 1
187889 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 10-04-2557 94
187856 การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เลิศคณิต8 10-04-2557 0
187852 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ครั้งที่ ๒ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 10-04-2557 0
187851 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ครั้งที่ ๒ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 10-04-2557 1
187850 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ครั้งที่ ๒ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 10-04-2557 0
187849 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ครั้งที่ ๒ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล 10-04-2557 1
187848 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ครั้งที่ ๒ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ 10-04-2557 1
187833 การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 10-04-2557 107
พบ 30 / 7026 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช