>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
298175 รายชื่อโรงเรียนที่ออกคำสั่งค่าจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 12-05-2559 160
298160 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติการสอบ O-NET กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 12-05-2559 172
298158 พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 12-05-2559 123
298131 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๙ อัตรา ครั้งที่ ๒ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11-05-2559 0
298130 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๙ อัตรา ครั้งที่ ๒ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 11-05-2559 0
298129 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๙ อัตรา ครั้งที่ ๒ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล 11-05-2559 1
298128 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๙ อัตรา ครั้งที่ ๒ กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 11-05-2559 124
298126 การเลื่อนขั้นค่าจ่างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 11-05-2559 176
298125 เปลี่ยนแปลงกำหนดจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรูด้านวินัยฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายที่ 4 11-05-2559 0
298124 เปลี่ยนแปลงกำหนดจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรูด้านวินัยฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 11-05-2559 1
298123 เปลี่ยนแปลงกำหนดจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรูด้านวินัยฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านช่องขาด 11-05-2559 0
298122 เปลี่ยนแปลงกำหนดจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรูด้านวินัยฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดทาบทอง 11-05-2559 1
298121 เปลี่ยนแปลงกำหนดจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรูด้านวินัยฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระเกษ 11-05-2559 0
298120 เปลี่ยนแปลงกำหนดจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรูด้านวินัยฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดคงคาวดี 11-05-2559 1
298119 เปลี่ยนแปลงกำหนดจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรูด้านวินัยฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปากเชียร 11-05-2559 1
298118 เปลี่ยนแปลงกำหนดจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรูด้านวินัยฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางพระ 11-05-2559 1
298117 เปลี่ยนแปลงกำหนดจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรูด้านวินัยฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระแก้ว 11-05-2559 1
298115 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสุวรรณโฆษิต 11-05-2559 1
298114 ให้น้าน้อย กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 11-05-2559 1
298080 แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านดอนโตนด 11-05-2559 1
298079 แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนพิบูลสงคราม 11-05-2559 1
298059 ส่งให้ชลล กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 11-05-2559 1
298029 การกรอกข้อมูลวัดและประเมินผลการอ่าน การเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดหนองจิก 10-05-2559 1
298028 การกรอกข้อมูลวัดและประเมินผลการอ่าน การเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดควนใส 10-05-2559 1
298027 การกรอกข้อมูลวัดและประเมินผลการอ่าน การเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านนางหลง 10-05-2559 1
298026 การกรอกข้อมูลวัดและประเมินผลการอ่าน การเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดควนป้อม 10-05-2559 1
298025 เชิญเข้าร่วมประชุมงาน "นายกรัฐมตนตรีพบเพื่อนครู" กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 10-05-2559 211
298020 การกรอกข้อมูลวัดและประเมินผลการอ่าน การเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านห้วยโส 10-05-2559 1
298019 โครงการคลองผดุงสร้างสุขสัฐจร กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 10-05-2559 141
297994 ข้าราชการครูช่วยราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดป่าระกำ 10-05-2559 1
พบ 30 / 12251 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3