>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
285392 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านตรอกแค 29-01-2559 1
285390 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดหนองจิก 29-01-2559 1
285389 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดห้วยแหยง(ราษฎรภูเก็ตอุทิศ) 29-01-2559 1
285387 เชิญหัวหน้าสนามสอบและคณะทำงานตัวแทนศูนย์สอบประชุมเตรียมสอบ O-NET ปีการศึกษา2558 (ส่วนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมประชุม) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 29-01-2559 176
285372 ส่งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบนักเรียนเก่งดีนครศรี ฯ เขต ๓ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 29-01-2559 175
285370 การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงยประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 75 รายการ ติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 29-01-2559 160
285355 ส่งเอกสารแผนปฏิบัติราชการสี่ปีและรายงานผลโครงการฯ ปี 2558 (ยกเว้นโรงเรียนเอกชน) กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 29-01-2559 212
285350 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดนาหมอบุญ 29-01-2559 1
285302 ข้อมูล 10 มิย.58 (ส่งพี่ติ่ม,แก้ว) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 29-01-2559 1
285301 ข้อมูล 10 มิย.58 (ส่งพี่ติ่ม,แก้ว) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มนโยบายและแผน 29-01-2559 1
285299 โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดหน้าสตน 29-01-2559 1
285298 โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านห้วยหาร 29-01-2559 1
285297 โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดบางไทร 29-01-2559 1
285294 โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดสระโพธิ์ 29-01-2559 1
285292 โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดนาหมอบุญ 29-01-2559 2
285290 แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 29-01-2559 164
285287 การบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 29-01-2559 196
285285 โครงการโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 29-01-2559 198
285263 จัดสรรงบประมาณ ปี 2559 สำหรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 28-01-2559 184
285262 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 28-01-2559 0
285261 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านหนองมาก 28-01-2559 1
285259 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางพระ 28-01-2559 1
285256 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระ 28-01-2559 1
285255 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ราชประชานุเคราะห์ 28-01-2559 1
285212 การประเมินการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ปลายภาคเรียนที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 28-01-2559 238
285209 สัญญาพนักงานราชการ+ค้ำประกัน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านวังหอน 28-01-2559 1
285188 ปรุง กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 28-01-2559 0
285185 ปรุง กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 28-01-2559 0
285172 น้องบี กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดสมควร 28-01-2559 1
285171 โครงการดีเด่นเพื่อเสนอผู้ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี กลุ่มนโยบายและแผน วัดทะเลปัง 28-01-2559 1
พบ 30 / 8614 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3