>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
244005 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านตรอกแค 30-04-2558 1
244004 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านลำหัก 30-04-2558 0
244003 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านบางพระ 30-04-2558 1
244000 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ร่อนพิบูลย์ 30-04-2558 1
243999 การอบรมวิทยากรผู้ช่วยวิทยากรปลายทางการอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ ใน ๑ ปี ตามนโยบายเด็กนักเรียนชั้น ป.๑ เมื่อเรียนจบ ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม กลุ่มนิเทศติดตามฯ ราชประชานุเคราะห์ 30-04-2558 1
243996 การอบรมวิทยากรผู้ช่วยวิทยากรปลายทางการอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามนโยบายเด็กนักเรียนชั้น ป.๑ เมื่อเรียนจบ ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลเป็นรูปธรรม กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบ้านใหม่บน 30-04-2558 1
243994 การประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 30-04-2558 205
243990 ประกาศแต่งตั้งกรรมการและเชิญชวนบุคลากรเขตส่งใบสมัครอบรมศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 30-04-2558 1
243989 ประกาศแต่งตั้งกรรมการและเชิญชวนบุคลากรเขตส่งใบสมัครอบรมศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 30-04-2558 0
243988 ประกาศแต่งตั้งกรรมการและเชิญชวนบุคลากรเขตส่งใบสมัครอบรมศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 30-04-2558 1
243987 ประกาศแต่งตั้งกรรมการและเชิญชวนบุคลากรเขตส่งใบสมัครอบรมศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศติดตามฯ 30-04-2558 0
243986 ประกาศแต่งตั้งกรรมการและเชิญชวนบุคลากรเขตส่งใบสมัครอบรมศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 30-04-2558 1
243985 ประกาศแต่งตั้งกรรมการและเชิญชวนบุคลากรเขตส่งใบสมัครอบรมศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 30-04-2558 0
243984 ประกาศแต่งตั้งกรรมการและเชิญชวนบุคลากรเขตส่งใบสมัครอบรมศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ 30-04-2558 1
243982 การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 30-04-2558 1
243981 การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 30-04-2558 0
243980 การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 30-04-2558 0
243979 การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 30-04-2558 0
243978 การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล 30-04-2558 1
243977 การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ 30-04-2558 1
243975 การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 30-04-2558 119
243974 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๙ อัตรา ครั้งที่ ๒ กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 30-04-2558 117
243970 ส่งให้น้องแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 30-04-2558 1
243958 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล วิรัสยามณี 29-04-2558 0
243957 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายที่ 28 29-04-2558 0
243956 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล โคกครามพิชากร 29-04-2558 0
243955 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดโคกคราม 29-04-2558 0
243954 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านป่าแซง 29-04-2558 0
243953 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนรุย 29-04-2558 1
243952 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านท่าเจริญ 29-04-2558 1
พบ 30 / 9405 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3