>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
285983 รายละเอียดในการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาทั่วไป และราสยละเอียดในการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 03-02-2559 184
285982 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านคอพรุ 03-02-2559 1
285981 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล เขาพระทอง 03-02-2559 1
285980 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบูรณาวาส 03-02-2559 1
285979 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งใหญ่ 03-02-2559 1
285978 อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนพิบูลสงคราม 03-02-2559 1
285953 ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ตามนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 03-02-2559 189
285952 การตรวจมาตรฐานเพ่ือรับรองและมอบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานส้วมสาธารณะสะอาดพอเพียงและปลอดภัย กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 03-02-2559 180
285951 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 03-02-2559 176
285940 การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 03-02-2559 224
285939 ขอแก้ไขบันทึกข้อความ ลว. 2 ก.พ. 59 เรื่อง การจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559 ข้อ 4 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระบฎพระราชทาน ในวันจันทร์ที่ 2 ก.พ.59 เป็นวันจันทร์ที่ 22 ก.พ.59 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 03-02-2559 0
285938 ขอแก้ไขบันทึกข้อความ ลว. 2 ก.พ. 59 เรื่อง การจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559 ข้อ 4 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระบฎพระราชทาน ในวันจันทร์ที่ 2 ก.พ.59 เป็นวันจันทร์ที่ 22 ก.พ.59 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 03-02-2559 1
285937 ขอแก้ไขบันทึกข้อความ ลว. 2 ก.พ. 59 เรื่อง การจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559 ข้อ 4 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระบฎพระราชทาน ในวันจันทร์ที่ 2 ก.พ.59 เป็นวันจันทร์ที่ 22 ก.พ.59 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 03-02-2559 1
285936 ขอแก้ไขบันทึกข้อความ ลว. 2 ก.พ. 59 เรื่อง การจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559 ข้อ 4 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระบฎพระราชทาน ในวันจันทร์ที่ 2 ก.พ.59 เป็นวันจันทร์ที่ 22 ก.พ.59 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 03-02-2559 1
285935 ขอแก้ไขบันทึกข้อความ ลว. 2 ก.พ. 59 เรื่อง การจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559 ข้อ 4 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระบฎพระราชทาน ในวันจันทร์ที่ 2 ก.พ.59 เป็นวันจันทร์ที่ 22 ก.พ.59 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 03-02-2559 0
285934 ขอแก้ไขบันทึกข้อความ ลว. 2 ก.พ. 59 เรื่อง การจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559 ข้อ 4 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระบฎพระราชทาน ในวันจันทร์ที่ 2 ก.พ.59 เป็นวันจันทร์ที่ 22 ก.พ.59 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 03-02-2559 1
285933 ขอแก้ไขบันทึกข้อความ ลว. 2 ก.พ. 59 เรื่อง การจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559 ข้อ 4 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระบฎพระราชทาน ในวันจันทร์ที่ 2 ก.พ.59 เป็นวันจันทร์ที่ 22 ก.พ.59 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 03-02-2559 0
285932 ขอแก้ไขบันทึกข้อความ ลว. 2 ก.พ. 59 เรื่อง การจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559 ข้อ 4 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระบฎพระราชทาน ในวันจันทร์ที่ 2 ก.พ.59 เป็นวันจันทร์ที่ 22 ก.พ.59 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 03-02-2559 1
285931 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 03-02-2559 176
285930 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนสมบูรณ์ 03-02-2559 1
285928 พี่เล็ก กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 03-02-2559 1
285925 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนเงิน 03-02-2559 1
285924 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านพรุบัว 03-02-2559 1
285919 ไก่ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 03-02-2559 1
285918 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งใหญ่ 03-02-2559 1
285917 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทัศนาวลัย 03-02-2559 2
285915 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งโชน 03-02-2559 1
285914 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านดอนทราย 03-02-2559 1
285913 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ราชประชานุเคราะห์ 7 03-02-2559 1
285912 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งใหญ่ 03-02-2559 1
พบ 30 / 12192 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3