>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
238070 สำรวจความขาดแคลน/ความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียน และโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 03-03-2558 27
238048 ขอเชิญรับเกียรติบัตร (เรียนประธานกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทุกกลุ่มเครือข่าย) กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 03-03-2558 43
237954 รายชื่อผู้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 03-03-2558 94
237931 ให้พี่ษร กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 03-03-2558 0
237914 อนุญาตให้พานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดจิกพนม 03-03-2558 1
237908 อนุญาตให้พานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกาา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านเนินธัมมัง 03-03-2558 0
237906 อนุญาตให้พานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านหน้าศาล 03-03-2558 0
237886 การตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โคกครามพิชากร 02-03-2558 1
237885 ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โคกครามพิชากร 02-03-2558 1
237884 ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมวีรศิลปิน 02-03-2558 1
237883 ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดรุณศึกษา 02-03-2558 1
237882 ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่อนพิบูลย์วิทยา 02-03-2558 1
237881 ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชะอวดวิทยา 02-03-2558 1
237880 ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บำรุงวิทยา 02-03-2558 1
237879 ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สหมิตรวิทยา 02-03-2558 0
237878 ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แพทยกิจพิทยา 02-03-2558 0
237868 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 02-03-2558 129
237807 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านท่าไทร 02-03-2558 1
237792 รับแบบรูปรายการก่อสร้าง งบประมารปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพิ่มเติม) กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 02-03-2558 113
237767 ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 02-03-2558 156
237766 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 02-03-2558 142
237720 ส่งรายชื่อนักเรียนและรหัสแท็บเล็ตค่ะ กลุ่มนโยบายและแผน วัดควนเกย 02-03-2558 1
237718 สำรวจข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 02-03-2558 169
237703 การพัฒนาโรงเรียนด้วยโครงการตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 02-03-2558 168
237684 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม/เรียนรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 01-03-2558 174
237672 การเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 27-02-2558 209
237671 การเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 27-02-2558 207
237664 รายช่ือประธานกลุ่มเครือข่าย กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 27-02-2558 1
237663 รายช่ือประธานกลุ่มเครือข่าย กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 27-02-2558 1
237656 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทัศนาวลัย 27-02-2558 2
พบ 30 / 7371 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3