>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
232883 การจัดสรรรายการอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) (จำนวน 30โรงเรียนดังแนบ) กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 30-01-2558 19
232875 การส่งคำร้องย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1-15กุมภาพันธ์ 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 30-01-2558 24
232863 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 30-01-2558 22
232861 การจัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 30-01-2558 36
232857 แก้ไขสนามสอบกลุ่มเครือข่ายที่ 18 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านนางหลง 30-01-2558 1
232824 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 30-01-2558 88
232746 การขออนุญาตไปต่างประเทศ (ส่งให้คุณครูที่จะขอไปต่างประเทศ) กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดรักขิตวัน 30-01-2558 1
232738 การพัฒนาโรงเรียนด้วยโครงการตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 30-01-2558 111
232735 ขอเชิญประชุมวิชาการมหกรรมแลกเปลีั่ยนเรียนรู้ืเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีจังหวัดนครศรีธรรมราช (ตามบัญชีรายชื่อร.ร.ที่แนบ) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 30-01-2558 100
232670 แบบบันทึกลงเว็บไซต์ สพป.นศ.3 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 30-01-2558 0
232669 แบบบันทึกลงเว็บไซต์ สพป.นศ.3 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 30-01-2558 0
232668 แบบบันทึกลงเว็บไซต์ สพป.นศ.3 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 30-01-2558 1
232667 แบบบันทึกลงเว็บไซต์ สพป.นศ.3 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 30-01-2558 0
232666 แบบบันทึกลงเว็บไซต์ สพป.นศ.3 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล 30-01-2558 1
232665 แบบบันทึกลงเว็บไซต์ สพป.นศ.3 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 30-01-2558 0
232664 แบบบันทึกลงเว็บไซต์ สพป.นศ.3 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ 30-01-2558 1
232659 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียนไทยสุขภาพดี กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดสามัคยาราม 30-01-2558 1
232658 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 24 30-01-2558 0
232657 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วิเชียรรังสฤษฎ์ 30-01-2558 0
232656 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านไสขาม 30-01-2558 0
232655 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดสมควร 30-01-2558 0
232654 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดชะอวด 30-01-2558 0
232653 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านดอนทราย 30-01-2558 1
232652 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านลำหัก 30-01-2558 0
232651 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านชายควน 30-01-2558 1
232650 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทัศนาวลัย 30-01-2558 0
232649 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านทุ่งบก 30-01-2558 0
232648 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดนาหมอบุญ 30-01-2558 1
232647 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านคอกวัว 30-01-2558 0
232646 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ชนะวิทยา 30-01-2558 0
พบ 30 / 6514 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3