>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
188145 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 ด้วยระบบ DMC กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 18-04-2557 36
188115 รายงานโครงการคำรับรองปี 57 (เยาวเรศฝ่ายให้พี่ปรียา) กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 17-04-2557 0
188113 แบบฟอร์ม2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 17-04-2557 0
188106 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน วัดท้ายโนต 17-04-2557 0
188104 การประชุมสัมมนาโครงการเหลียวหลังมองหน้าพัฒนาองค์กร(เรียน ประธานกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทุกกลุ่มเครือข่าย)เท่านั้น กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 17-04-2557 39
188096 ส่งโครงการลูกเสือให้จิราณี กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 17-04-2557 0
188087 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 17-04-2557 60
188086 ยืนยันความพร้อมการจัดส่งและออกหนังสือรับรองการใช้หนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 17-04-2557 72
188085 อนุมัติบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณปี2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย(ช่วงเดือนธันวาคม 2554และเดือนพฤศจิกายน2556) กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 17-04-2557 61
188084 โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 17-04-2557 53
188082 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมสัมมนา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 17-04-2557 70
188081 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ร่อนพิบูลย์ 17-04-2557 0
188080 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านลำหัก 17-04-2557 0
188079 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านตรอกแค 17-04-2557 1
188078 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ หัวไทร(เรือนประชาบาล) 17-04-2557 1
188077 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดกัลยานฤมิต 17-04-2557 1
188076 ให้น้องเล็ก กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 17-04-2557 0
188075 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสองพี่น้อง 17-04-2557 0
188074 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดแดง 17-04-2557 0
188073 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านบางพระ 17-04-2557 1
188019 เอกสารพี่เชียรจากน้องปู กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 15-04-2557 0
188006 ข่าวการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 14-04-2557 87
187982 โอนเงินประกันสัญญา(ตามรายชื่อที่แนบ) กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 11-04-2557 83
187977 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 11-04-2557 101
187965 รายงานโครงการรอง 6 เดือน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 11-04-2557 1
187958 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน วิรัสยามณี 11-04-2557 1
187957 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ทิพย์กองลาสวิทยา 11-04-2557 0
187956 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โคกครามพิชากร 11-04-2557 0
187955 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นาคคามพิทยา 11-04-2557 1
187954 การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อาชีวศึกษาศักดิ์ศิลปิน 11-04-2557 0
พบ 30 / 6557 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช