>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
225362 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านขอนหาด 22-12-2557 0
225361 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 22-12-2557 7
225359 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 22-12-2557 8
225358 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล เขาพระทอง 22-12-2557 0
225357 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดกัลยานฤมิต 22-12-2557 0
225356 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งใหญ่ 22-12-2557 0
225355 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดแดง 22-12-2557 0
225354 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระ 22-12-2557 0
225353 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดชมพูประดิษฐ์ 22-12-2557 1
225352 การประเมินความพร้อมโรงเรียนที่แจ้งความจำนงขอเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านชะอวด 22-12-2557 1
225351 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบางทวด 22-12-2557 0
225350 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านขอนหาด 22-12-2557 1
225349 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบ้านราม 22-12-2557 0
225348 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดกาญจนาราม 22-12-2557 0
225347 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านศาลาแก้ว 22-12-2557 0
225345 ให้ข้าราชการครูรักษาแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดอัฒฑศาสนาราม 22-12-2557 0
225328 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 22-12-2557 31
225327 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางแรด 22-12-2557 1
225325 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดมัชฌิมภูผา 22-12-2557 0
225322 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านท่าเจริญ 22-12-2557 0
225321 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดคลองน้อย 22-12-2557 0
225303 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านวังหอน 22-12-2557 0
225274 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (โรงเรียนขยายโอกาส) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 22-12-2557 84
225273 อนุญาตให้พานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านขอนหาด 22-12-2557 1
225173 ฝากให้อาจารย์ฉลอง กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 22-12-2557 0
225172 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๓๐%) กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 22-12-2557 137
225160 กิจกรรมส่งเสริมอาสาพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรม ภายใต้กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ ค่านิยม ๑๒ ประการ หัวข่้อ " ค่านิยมไทยสร้างสุข" กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 22-12-2557 121
225159 กิจกรรมส่งเสริม เลือกสรรเผยแพร่ค่านิยมจิตสำนึกที่ดีงาม ภายใต้กิจกรรมการประกวด "คนต้นแบบมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๕๘ " กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 22-12-2557 113
225098 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 21-12-2557 110
225097 ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 21-12-2557 0
พบ 30 / 5350 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3