>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
274813 การประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสามัคยาราม 25-11-2558 1
274812 การประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทัศนาวลัย 25-11-2558 0
274811 การประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านชะอวด 25-11-2558 0
274810 การประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กลุ่มนิเทศติดตามฯ หัวไทร(เรือนประชาบาล) 25-11-2558 0
274809 การประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดแดง 25-11-2558 0
274808 การประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสระ 25-11-2558 0
274800 ส่งลายเซ็นต์ ผอ.ยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล (รอบ 2) กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 25-11-2558 0
274799 ส่งลายเซ็นต์ ผอ.ยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล (รอบ 2) กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 25-11-2558 0
274798 ส่งลายเซ็นต์ ผอ.ยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล (รอบ 2) กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 25-11-2558 1
274797 ส่งลายเซ็นต์ ผอ.ยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล (รอบ 2) กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 25-11-2558 0
274796 ส่งลายเซ็นต์ ผอ.ยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล (รอบ 2) กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25-11-2558 1
274795 ส่งลายเซ็นต์ ผอ.ยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล (รอบ 2) กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 25-11-2558 0
274794 ส่งลายเซ็นต์ ผอ.ยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล (รอบ 2) กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 25-11-2558 0
274765 ผอ.อำไพ แบบเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน บ้านลากชาย 25-11-2558 0
274742 ส่งลายเซ็นต์ ผอ.ยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 25-11-2558 1
274740 ส่งลายเซ็นต์ ผอ.ยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25-11-2558 1
274737 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 25-11-2558 60
274735 แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อประสานงาน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 25-11-2558 0
274734 แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อประสานงาน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 25-11-2558 0
274733 แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อประสานงาน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 25-11-2558 1
274732 แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อประสานงาน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 25-11-2558 0
274731 แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อประสานงาน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25-11-2558 1
274730 แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อประสานงาน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 25-11-2558 0
274729 แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อประสานงาน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 25-11-2558 0
274728 จำหน่ายเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดสงขลา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 25-11-2558 61
274725 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ"พัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่" กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 25-11-2558 66
274720 การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการและคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 25-11-2558 75
274716 ลายเซ็นต์ผอ.(ให้น้องสุกัญญา) กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 25-11-2558 1
274707 โครงการยกระดับสอบ pre onet กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 25-11-2558 0
274696 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดพิบูลยาราม 25-11-2558 1
พบ 30 / 12491 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3