>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
209965 ฝากงานวิจัย กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 01-09-2557 0
209891 ส่งถึงตัวเอง (เด่น) กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 01-09-2557 0
209870 แบบฟอร์มการขออนุญาตไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 01-09-2557 0
209835 ข้อมูลครู_ส่งให้ ผอ.ชาคริต กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนชิง 01-09-2557 1
209834 ให้ป้าตุ้ม กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 01-09-2557 0
209824 แนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 01-09-2557 0
209773 จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ งบดำเนินงาน เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ กลุ่มนโยบายและแผน วัดทาบทอง 01-09-2557 1
209769 จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ งบดำเนินงาน เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ กลุ่มนโยบายและแผน บ้านชะอวด 01-09-2557 1
209762 แต่งตั้งวิทยากรพี่เลี้ยงเพื่อประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินผลงานทางวิชาการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 01-09-2557 73
209737 การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 01-09-2557 89
209731 การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 01-09-2557 101
209728 ลายเซนต์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 01-09-2557 0
209710 การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง กลุ่มนโยบายและแผน วัดไม้เสียบ 01-09-2557 1
209670 จัดสรรงบประมาณปี2557 รายการค่าติดตั้งขยายเขต ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา กลุ่มนโยบายและแผน สุนทราภิบาล 01-09-2557 1
209656 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี 2557 ครั้งที่ 824 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นในโรงเรียนดีระดับตำบล(ตามรายชื่อร.ร.ดังแนบ) กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 01-09-2557 80
209624 ส่งให้จินตนา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 01-09-2557 0
209618 การตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 01-09-2557 131
209590 สูจิบัตรการแข่้งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 สพป.นศ.3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 31-08-2557 121
209589 สูจิบัตรการแข่้งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 สพป.นศ.3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 31-08-2557 0
209588 สูจิบัตรการแข่้งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 สพป.นศ.3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 31-08-2557 0
209587 สูจิบัตรการแข่้งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 สพป.นศ.3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 31-08-2557 1
209586 สูจิบัตรการแข่้งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 สพป.นศ.3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 31-08-2557 0
209585 สูจิบัตรการแข่้งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 สพป.นศ.3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 31-08-2557 0
209584 สูจิบัตรการแข่้งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 สพป.นศ.3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 31-08-2557 0
209583 สูจิบัตรการแข่้งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 สพป.นศ.3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มอำนวยการ 31-08-2557 0
209581 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานICT เพื่อการบริหารจัดการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน วัดทุ่งโพธิ์ 30-08-2557 1
209580 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานICT เพื่อการบริหารจัดการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน วัดเกาะจาก 30-08-2557 0
209579 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานICT เพื่อการบริหารจัดการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน บ้านปากเชียร 30-08-2557 1
209578 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานICT เพื่อการบริหารจัดการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน วัดแดง 30-08-2557 1
209577 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานICT เพื่อการบริหารจัดการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน บ้านทุ่งโชน 30-08-2557 1
พบ 30 / 5977 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช