>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
264482 การเสนอรายชื่อรางวัล เพื่่อให้ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นรางวัลระดับชาติ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศติดตามฯ 29-08-2558 0
264481 การเสนอชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณารางวัลสูงสุดระดับชาติ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 29-08-2558 12
264465 ประกาศ สพป.นศ.3 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำโครงการสร้างนิทรรศการทางวิชาการ งานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11 กลุ่มอำนวยการ บ้านชะอวด 28-08-2558 0
264463 ประกาศ สพป.นศ.3 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำโครงการสร้างนิทรรศการทางวิชาการ งานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11 กลุ่มอำนวยการ เขาพระทอง 28-08-2558 0
264462 ประกาศ สพป.นศ.3 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำโครงการสร้างนิทรรศการทางวิชาการ งานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11 กลุ่มอำนวยการ บ้านควนเงิน 28-08-2558 0
264461 ประกาศ สพป.นศ.3 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำโครงการสร้างนิทรรศการทางวิชาการ งานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11 กลุ่มอำนวยการ วัดควนเคร็ง 28-08-2558 0
264459 ส่งประกาศ สพป.นศ.3 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำโครงสร้างนิทรรศการทางวิชาการ งานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11 กลุ่มอำนวยการ วัดควนเถียะ 28-08-2558 0
264447 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครู “การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผู้เรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และ สอนซ่อมเสริมด้วยสื่อมัลติมีเดีย” กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 28-08-2558 41
264428 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 28-08-2558 0
264423 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดเขาลำปะ 28-08-2558 0
264318 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ศูนย์เครือข่ายที่ 4 28-08-2558 0
264317 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 28-08-2558 1
264316 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านช่องขาด 28-08-2558 0
264315 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดทาบทอง 28-08-2558 1
264314 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสระเกษ 28-08-2558 0
264313 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดคงคาวดี 28-08-2558 1
264312 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ จิรเศรษฐ์ 28-08-2558 0
264311 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านปากเชียร 28-08-2558 1
264310 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านบางพระ 28-08-2558 1
264309 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสระแก้ว 28-08-2558 1
264308 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ สกุลรัตน์วิทยา 28-08-2558 0
264307 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ศูนย์เครือข่ายที่ 3 28-08-2558 0
264306 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดพระบาท 28-08-2558 0
264305 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดแดง 28-08-2558 1
264304 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 28-08-2558 1
264303 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านศาลาตะเคียน 28-08-2558 1
264302 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดทายิการาม 28-08-2558 0
264301 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบางยิ่ว 28-08-2558 1
264300 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านเกาะทวด 28-08-2558 0
264299 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านนา 28-08-2558 1
พบ 30 / 9405 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3