>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
258954 ข้อมูลกรรมการเพื่อเสนอแต่งตั้ง กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 29-07-2558 0
258953 ข้อมูลกรรมการเพื่อเสนอแต่งตั้ง กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านน้ำบ่อ 29-07-2558 0
258934 อนุญาตให้พานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านขอนหาด 29-07-2558 1
258933 อนุญาตให้พานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านห้วยหาร 29-07-2558 1
258932 โครงการพัฒนาศักยภาพ ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 29-07-2558 1
258930 ข้อเสนอแนะการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 29-07-2558 54
258921 ส่งรายชื่อคณะกรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านบางพระ 29-07-2558 1
258899 แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 29-07-2558 62
258893 การจัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 29-07-2558 81
258869 การส่งชุดการแสดง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 29-07-2558 0
258868 เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสามัคยาราม 29-07-2558 1
258867 โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 29-07-2558 81
258838 ขอควมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 29-07-2558 80
258836 คำสั่งอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านบางพระ 29-07-2558 1
258815 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ_พี่ฉลองค่ะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 29-07-2558 0
258803 การประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 28-07-2558 83
258744 ประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนช้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ครั้งท่ี ๒ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 28-07-2558 129
258741 การพัฒนาโรงเรียนด้วยโครงการตามนโยบาย กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 28-07-2558 109
258740 กิจกรรมเปิดโลกทักษะอาเซียน ครูดี มีสมรรถนะ นักเรียนดี เก่ง กล้า ก้าวทันอาเซียน กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 28-07-2558 97
258738 การส่งคำร้องย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2(1-15สิงหาคม 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 28-07-2558 116
258737 ส่งสรุปจัดสรรคอมให้ พี่นงค์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ 28-07-2558 0
258736 ส่งเอกสารให้น้อง ออง กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 28-07-2558 0
258710 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบ่อโพง 28-07-2558 1
258703 กิจกรรมประกวดท่าเต้นประกอบเพลง "พลเมืองเป็นใหญ่" กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 28-07-2558 86
258700 ขอเชิญประชุม (ตามรายชื่อที่แนบ) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ทุกโรงเรียน 28-07-2558 118
258696 การจัดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 28-07-2558 80
258671 ส่งรายชื่อกรรมการคณิตศาสตร์ให้ลุงฉลอง กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 28-07-2558 0
258670 การดำเนินงานสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 28-07-2558 130
258668 ส่งงาน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 28-07-2558 0
258667 ส่งข้อมูลข้าราชการครู ฯ ให้ นางสาวเยาวรัตน์ ฉายประชีพ (คณแก้ว) กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 28-07-2558 1
พบ 30 / 8423 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3