>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
203632 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานICT เพื่อการบริหารจัดการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 31-07-2557 18
203600 PISA15 กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 31-07-2557 0
203591 ส่งศน.มานิตย์ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 31-07-2557 1
203590 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 31-07-2557 62
203548 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยแก้มใส กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 31-07-2557 60
203540 การสนับสนุนน้ำเสริมไอโอดีนและยาเม็ดธาตุเหล็ก กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 31-07-2557 0
203534 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา (กิจกรรม Child Show) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 31-07-2557 87
203530 คณะกรรมการเด็กพิเศษเรียนร่วม (ส่งเนตรหทัยไสวศักดิ์ ทองส่งแสง) กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 31-07-2557 0
203528 การจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา โคกครามพิชากร 31-07-2557 0
203527 การจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา อาชีวศึกษาศักดิ์ศิลปิน 31-07-2557 0
203526 การจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา พณิชยการศักดิ์ศิลปิน 31-07-2557 0
203525 การจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ปากพนังพณิชยการ 31-07-2557 0
203524 การจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา เทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ 31-07-2557 0
203461 การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ยกเว้นโรงเรียนเอกชน) กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 31-07-2557 116
203423 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 31-07-2557 85
203408 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 31-07-2557 86
203393 รายงานโครงการคำรับรองปี 57 (เยาวเรศฝ่ายให้พี่ปรียา) กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 31-07-2557 0
203278 ส่งแบบเกียรติบัตรและทะเบียนเกียรติบัตร NT ป.3 O-NET ม.3 ปีการศึกษา2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 30-07-2557 98
203170 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บ้านไสขาม 30-07-2557 1
203169 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บ้านดอนทราย 30-07-2557 0
203168 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บ้านลำหัก 30-07-2557 1
203167 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บ้านชายควน 30-07-2557 1
203166 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บ้านคอกวัว 30-07-2557 1
203165 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน วัดวังฆ้อง 30-07-2557 1
203164 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บ้านไสหินตั้ง 30-07-2557 0
203163 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บ้านอายเลา 30-07-2557 0
203069 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงข่ายระบบทดสอบประเมินผลและวัดผลในชั้นเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดดอนมะปราง 30-07-2557 0
203068 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงข่ายระบบทดสอบประเมินผลและวัดผลในชั้นเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดเนกขัมมาราม 30-07-2557 1
203067 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงข่ายระบบทดสอบประเมินผลและวัดผลในชั้นเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดเกาะเพชร 30-07-2557 1
203065 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงข่ายระบบทดสอบประเมินผลและวัดผลในชั้นเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนชะลิก 30-07-2557 1
พบ 30 / 4950 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช